fbpx

Управен одбор

 • Д-р Климентина Попоска, Претседател на УО
  Вонреден професор
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
  Економски институт-Скопје
 • Д-р Горан Коевски, Заменик-Претседател на УО
  Редовен професор
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
  Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје
 • Г-дин Зоран Цали
  Административен директор
  Фондација Институт Отворено Општество – Македонија
 • Г-ѓа Биљана Џартова-Петровска
  Виш службеник за развојна соработка
  Шведска Амбасада, Скопје
 • Г-дин Драган Мартиновски
  Главен извршен директор
  Македонска банка за поддршка на развојот

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

 

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури