fbpx

Principet e kreditimit në fondacionin Horizonti

Kreditimi në fondacionin HORIZONTI bazohet në këto principe:

  • Kreditimi i destinuarmbulimi i një spektri të gjerë të nevojave për bizneset dhe banimin;
  • Kontratat transparente klienti është njoftuar paraprakisht për të gjitha kushtet dhe obligimet, si dhe për të gjitha shpenzimet që dalin nga kontrata e kredisë;
  • Norma fikse e interesit  – në periudhën e kthimit (shlyerjes) të kredisë, klienti paguan normën e njëjtë të interesit dhe nuk ka rrezik nga ndryshimi i interesit që do të shkonte në dëmin e tij;
  • Vlerësimi i përbashkët i kredisë fondacioni HORIZONTI dhe klienti i vlerësojnë së bashku shumën e duhur, këstet dhe afatin e shlyerjes së kredisë me qëllim që klienti të mbrohet nga borxhi i tepërt dhe nga pamundësia e kthimit të rregullt të kredisë;
  • Ndihma profesionale dhe edukimi klienti fiton asistencën e nevojshme, këshilla dhe edukim për kompletimin e kërkesës kreditore dhe përdorimin e dedikuar të mjeteve;
  • Ndjekja e avancimit për fondacionin Horizonti suksesi është i tërësishëm kur shërbimet tona kanë sjellë një ndryshim pozitiv në jetën dhe punën e klientit

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

 

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури