fbpx

MIKRO KREDI PËR BANIM

KRIJONI NJË SHTËPI TË SHËNDETSHME DHE TË KËNDSHME PËR JU DHE TË AFËRMIT TUAJ
PËRDORUES:

Popullata me shtëpi personale dhe të ardhura të ulëta.

QËLLIMI: 
 • rekonstruksion;
 • rinovim dhe riparime;
 • ndërtime shtesë;
 • Investime të tjera për përmirësimin e kushteve në shtëpi.
ÇFARË FITONI NGA NE!
 • Këshill ndërtimor pa pagesë nga një person profesional për përdorimin e drejtë të mjeteve;
 • Rekomandime për investimet me prioritet varësisht nga gjendja faktike e objektit;
 • Informacione rreth përdorimit të shërbimeve të organizatës partnere HABITAT – Maqedoni.
KREDITË PËR BANIM 
DOM
Grupet qëllimore Popullata me shtëpi personale dhe kushte substandarde të jetesës
Qëllimi Për rinovim, ndërtim shtesë, riparime, rikonstruksion etj.
Kriteret
 • Përmbushja e kushteve substandarde të organizatës Habitat
 • Përmbush aftësinë e kredimarrjes në përputhje me analizën financiare të amvisërisë
Shuma 50,000 – 300,000 denarë
Afati i shlyerjes së kredisë 12, 24, 36, 48 dhe 60 muaj
Grejs periudha Nuk ka
Shpenzimet e aplikimit 200 denarë
Interesi 7.9% në vit në rënie
Tarifa mujore e administrimit 0.967% në muaj
Sigurimi
 • Garantues – ndalesa administrative e pagës, me marrëdhënie të rregullta të punës
 • Kambial i aktit të noterit, me të paktën dy garantues të jashtëm
Provizionet e tjera 1% provizion për shlyerjen e parakohshme të kredisë
DOMUS
Grupet qëllimore

Popullata me shtëpi personale dhe të ardhura të ulëta

Qëllimi Për rinovim, ndërtim shtesë, riparime, rikonstruksion etj.
Kriteret
 • Të ardhurat mujore në familje (deri në 5-anëtarë) të mos kalojnë 53.000
 • përmbush aftësinë e kredimarrjes në përputhje me analizën financiare të amvisërisë
Shuma 100,000 – 450,000 denarë
Afati i shlyerjes së kredisë 12, 24, 36, 48 dhe 84 muaj
Grejs periudha Nuk ka
Interesi 7.9% në vit në rënie
Tarifa mujore e administrimit 0.967% në muaj
Provizioni i administrimit 1.5 derni 2% në muaj
Sigurimi
 • Garantues – ndalesa administrative e pagës, me marrëdhënie të rregullta të punës
 • Kambial i aktit të noterit,me një ose dy garantues
 • Меница на нотарски акт, со еден или пак двајца гаранти
Provizionet e tjera 1%  provizion për shlyerjen e parakohshme të kredisë
INSTANT
Grupet qëllimore

 

 • Pronarët e mikro bizneseve në sferën e tregtisë, shërbimeve dhe prodhimtarisë së vogël.
 • Prodhuesit individualë bujqësorë.
 • Popullata me shtëpi personale dhe kushte substandarde të jetesës
Qëllimi
 • Ngrohje dhe zahire
 • Teknikë e bardhë
 • Mobilie dhe orendi
 • Riparime të vogla në shtëpi
 • Shpenzime të shkollimit (ekskursione, bursa, kompjuter, konvikte studentësh)
 • Mbulimi i borxheve të taksave komunale dhe tatimeve
 • Pagesa e banesave dhe blerja e tokës 
Kriteret
 • Të ardhurat mujore në familje (deri në 5-anëtarë) të mos kalojnë 53.000 den
 • Përmbush aftësinë e kredimarrjes në përputhje me analizën financiare të amvisërisë
Shuma 30,000 – 60,000 denarë
Afati i shlyerjes së kredisë 6 – 18 muaj
Grejs periudha Nuk ka
Interesi Norma e interesit për të gjitha kreditë individuale të shprehura në valutën e denarit është fikse dhe është 11.00% në bazë vjetore, të llogaritur sipas metodës proporcionale.
Provizioni i administrimit 2.5%
Tarifa mujore e administrimit 1.675%
Sigurimi
 • Kambial i thjeshtë
 • Kambial me akt noteri
 • Garantues – ndalesa administrative e pagës, me marrëdhënie të rregullta të punës
Provizionet e tjera 1% provizion për shlyerjen e parakohshme të kredisë

Mikro kredi bujqësore

Investoni dhe realizoni një prodhimtari më të madhe dhe më cilësore.

Mikro kredi për biznes

Hapni Horizonte të re, investoni në biznesin Tuaj dhe realizoni idetë.

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

 

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури