fbpx

MIKRO KREDI PËR BIZNES

Hapni horizonte të reja, investoni në biznesin tuaj, realiuzoni idetë tuaja, kurse ne do të ju MBËSHTESIM DREJT SUKSESIT. 

PËRDORUES:

Personat fizikë, pronarët e bizneseve mikro dhe të vogla në sferën e tregtisë, shërbimeve dhe prodhimtarisë së vogël

QËLLIMI: 
 • blerja e mjeteve baze;
 •   mjete qarkulluese;
 •   qëllime të tjera të lidhura me biznesin.
ÇFARË FITONI NGA NE
 • Këshill për zgjedhjen e produktit kreditor të adaptuar me nevojat dhe kapacitetin e biznesit;
 • Qasje të shpejtë dhe të thjeshtë deri te mjetet likuide;
 • Shërbime dhe informacione shtesë në drejtim të avancimit të biznesit;
 • Financim shtesë para skadimit të kredisë.
KREDI PËR BIZNES
STANDARD
Grupet qëllimore Pronarët ose menaxherët e  bizneseve mikro dhe të vogla në sferën e tregtisë, shërbimeve dhe prodhimtarisë së vogël. Si përdorues i kredisë paraqitet gruaja
Qëllimi Për mjetet qarkulluese, për inventarin e imët dhe shpenzimet e tjera rrjedhëse të biznesit
Kriteret
 • të paktën 6 muaj ekzistimi i biznesit
 • formimi i grupit solidar me të paktën 3 anëtarë
 • të ketë më shumë 2 të punësuar dhe vlera e biznesit të jetë deri në 10.000 Euro
 • përmbush aftësinë e kredimarrjes në përputhje me analizën financiare të biznesit
Shuma 10,000 – 90,000 denarë
Afati i shlyerjes së kredisë 6, 8, 10 dhe 12 muaj
Grejs periudha Nuk ka
Interesi 0% në muaj fiks
Provizioni i administrimit Nuk ka
Tarifa mujore e administrimit 1.60% – 2.0% në muaj varësisht nga shuma e kredisë
Sigurimi
 • Kambial, të nënshkruar nga të gjithë borxhlinjtë solidarë në formën e aktit të noterit
Provizionet e tjera Për shlyerjen e parakohshme në përputhje me kontratën
PREMIUM
Grupet qëllimore Pronarët ose menaxherët e  bizneseve mikro dhe të vogla në sferën e tregtisë, shërbimeve dhe prodhimtarisë së vogël. Si përdorues i kredisë paraqitet gruaja
Qëllimi Për mjetet qarkulluese, inventarin e imët, rinovimin e objektit dhe shpenzimet e tjera rrjedhëse të biznesit
Kriteret
 • të paktën 6 muaj ekzistimi i biznesit
 • të ketë më shumë 5 të punësuar dhe vlera e biznesit të jetë deri në 15.000 Euro për tregti dhe 35.000 Euro për prodhimtari dhe shërbime
 • të ketë më shumë 5 të punësuar dhe vlera e biznesit të jetë deri në 15.000 Euro për tregti dhe 35.000 Euro për prodhimtari dhe shërbime
Shuma 60,000 – 450,000 denarë
Afati i shlyerjes së kredisë 12, 24, 36 48 dhe 72 muaj
Grejs periudha 1-6 muaj
Interesi 8,9% në vit në rënie
Provizioni i administrimit 1.5-2% nga shuma e kredisë
Tarifa mujore e administrimit prej 0.8% deri në 1.18% në muaj varësisht nga shuma e kredisë
Sigurimi
 • Garantues – ndalesa administrative e pagës, me marrëdhënie të rregullta të punës
 • Garantues – ndalesa administrative e pagës, me marrëdhënie të rregullta të punës
Provizionet e tjera 0 ose 3.0% provizion për shlyerjen e parakohshme të kredisë
INVEST
Grupet qëllimore Pronarët ose menaxherët e  bizneseve mikro dhe të vogla në sferën e tregtisë, shërbimeve dhe prodhimtarisë së vogël. Si përdorues i kredisë paraqitet gruaja
Qëllimi Për blerjen e mjeteve baze 
Kriteret
 • të paktën 6 muaj ekzistimi i biznesit
 • biznese të regjistruara ose të paregjistruara me një lokacion fiks
 • të ketë më shumë 5 të punësuar dhe vlera e biznesit të jetë deri në 1000 Euro për tregti dhe 35.000 Euro për prodhimtari dhe shërbime
 • përmbush aftësinë e kredimarrjes në përputhje me analizën financiare të biznesit
Shuma 60,000 – 450,000 denarë
Afati i shlyerjes së kredisë 12, 18, 24, 36, 48 dhe 72muaj
Grejs periudha Nuk ka
Interesi 8,9% në vit në rënie
Provizioni i administrimit 1.5% – 2.0% varësisht nga shuma e kredisë
Tarifa mujore e administrimit prej 0.8% deri në 1.18% në muaj varësisht nga shuma e kredisë
Sigurimi
 • Garantues – ndalesa administrative e pagës, me marrëdhënie të rregullta të punës
 • Kambial i aktit të noterit,me një ose dy garantues
Provizionet e tjera 0 ose 3.0% provizion për shlyerjen e parakohshme të kredisë

Mikro kredi bujqësore

Investoni dhe realizoni një prodhimtari më të madhe dhe më cilësore.

Mikro kredi për banim

Krijoni një shtëpi të shëndetshme dhe të këndshme për Ju dhe Të afërmit Tuaj.

 

 

Mbeshtetur nga 

       

Council of Europe Development Bank – CEB 

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

 

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури