fbpx

Mikro kredi bujqësore

 INVESTONI PËR NJË PRODHIMTARI MË TË MADHE DHE MË CILËSORE DHE SIGURONI NJË JETË TË DINJITETSHME PËR TË AFËRMIT TUAJ
PËRDORUES:

Prodhuesit individualë bujqësorë.

QËLLIMI:
 •   blerja e makinerive dhe pajisjeve;
 •   rritja e fondit të bagëtisë;
 •   blerja e lëndëve të para dhe repromaterialeve;
 •   shpenzimet e tjera rrjedhëse për prodhimtarinë primare.
ÇFARË FITONI NGA NE!
 • Këste të adaptuara për shlyerjen e kredisë në përputhje me të ardhurat bujqësore;
 • Asistenca e personelit gjatë plotësimit të dokumentacionit dhe verifikimeve të noterit;
 • Gjetja e sigurimit më të pranueshëm të kredive.
KREDI BUJQËSORE (AGRO)
AGRO
Grupet qëllimore Prodhuesit individualë bujqësorë kështu që si përdorues i kredisë paraqitet gruaja
Qëllimi

Për fara, plehra, lëndë të para dhe shpenzime të tjera rrjedhëse

Kriteret
 • formimi i grupit solidar me të pakun 3 anëtarë
 • realizimi i të ardhurave prej së pakut 2 kulturave bujqësore
 • të ardhura vjetore nga bujqësia deri në 25.000 Euro
 • përmbush aftësinë e kredimarrjes në përputhje me analizën financiare të biznesit
Shuma 30,000 – 90,000 denarë
Afati i shlyerjes së kredisë 12 muaj
Grejs periudha 1-8 muaj fleks periudhë
Interesi  0% në muaj fiks
Provizioni i administrimit  Nuk ka
Tarifa mujore e administrimit  1.60% në muaj nga shuma e kredisë
Sigurimi
 • Kambial, të nënshkruar nga të gjithë borxhlinjtë solidarë në formën e aktit të noterit
Provizionet e tjera  Për shlyerjen e parakohshme në përputhje me kontratën
AGRO PREMIUM
Grupet qëllimore Prodhuesit individualë bujqësorë kështu që si përdorues i kredisë paraqitet gruaja
Qëllimi Për fara, plehra, lëndë të para dhe shpenzime të tjera rrjedhëse
Kriteret
 • realizimi i të ardhurave prej së pakut 3 kulturave bujqësore
 • të ardhura vjetore nga bujqësia deri në 55.000 Euro
 • përmbush aftësinë e kredimarrjes në përputhje me analizën financiare të biznesit
Shuma 60,000 – 450,000 denarë
Afati i shlyerjes së kredisë 18, -72 muaj
Grejs periudha 1-6 muaj
Interesi 8,9% në vit në rënie
Provizioni i administrimit 1.5 – 2% provizioni i administrimit
Tarifa mujore e administrimit prej 0.8% deri në 1.18% në muaj varësisht nga shuma e kredisë
Sigurimi
 • Garantues – ndalesa administrative e pagës, me marrëdhënie të rregullta të punës
 • Kambial i aktit të noterit, me një ose dy garantues
Provizionet e tjera 0 ose 3.0% provizion për shlyerjen e parakohshme të kredisë
AGRO PREMIUM FLEKS
Grupet qëllimore

Prodhuesit individualë bujqësorë kështu që si përdorues i kredisë paraqitet gruaja

Qëllimi Për fara, plehra, lëndë të para dhe shpenzime të tjera rrjedhëse
Kriteret
 • realizimi i të ardhurave prej së pakut 2 kulturave bujqësore
 • të ardhura vjetore nga bujqësia deri në 55.000 Euro
 • përmbush aftësinë e kredimarrjes në përputhje me analizën financiare të biznesit
Shuma 60,000 – 450,000 denarë
Shuma 18 – 72 muaj
Grejs periudha 1-6 muaj
Interesi 8,9% në vit në rënie
Provizioni i administrimit 1.5 – 2% nga shuma e kredisë
Tarifa mujore e administrimit prej 0.8% deri në 1.18% në muaj varësisht nga shuma e kredisë
Sigurimi

 

 • Garantues – ndalesa administrative e pagës, me marrëdhënie të rregullta të punës
 • Kambial i aktit të noterit, me një ose dy garantues
Provizionet e tjera 0 ose 3.0% provizion për shlyerjen e parakohshme të kredisë
AGRO INVEST
Grupet qëllimore Prodhuesit individualë bujqësorë kështu që si përdorues i kredisë paraqitet gruaja
Qëllimi Për blerjen e bagëtisë, tokës, pajisjeve dhe makinerive dhe mjetet e tjera baze
Kriteret
 • realizimi i të ardhurave prej së pakut 3 kulturave bujqësore
 •  
 • të ardhura vjetore nga bujqësia deri në 55.000 Euro
 • përmbush aftësinë e kredimarrjes në përputhje me analizën financiare të biznesit
Shuma 120.000 – 900.000 denarë
Afati i shlyerjes së kredisë 18 – 84 muaj
Grejs periudha 1-6 muaj
Interesi 8,9% në vit në rënie
Provizioni i administrimit 1% – 2% varësisht nga shuma e kredisë
Tarifa mujore e administrimit prej 0.47% deri në 1.18%në muaj varësisht nga shuma e kredisë
Sigurimi
 • Garantues – ndalesa administrative e pagës, me marrëdhënie të rregullta të punës
 • Kambial i aktit të noterit, me një ose dy garantues
Provizionet e tjera 0 ose 3.0% provizion për shlyerjen e parakohshme të kredisë
AGRO INVEST FLEKS
Grupet qëllimore Prodhuesit individualë bujqësorë kështu që si përdorues i kredisë paraqitet gruaja
Qëllimi Për blerjen e bagëtisë, tokës, pajisjeve dhe makinerive dhe mjetet e tjera baze
Критериуми
 • realizimi i të ardhurave prej së pakut 2 kulturave bujqësore
 •  
 • të ardhura vjetore nga bujqësia deri në 55.000 Euro
 • përmbush aftësinë e kredimarrjes në përputhje me analizën financiare të biznesit
Shuma 120,000 – 900,000 denarë
Afati i shlyerjes së kredisë 18 – 84 muaj
Grejs periudha 1-6 muaj
Interesi 8,9% në vit në rënie
Provizioni i administrimit 1% – 2% varësisht nga shuma e kredisë
Tarifa mujore e administrimit prej 0.47% deri në 1.18% në muaj varësisht nga shuma e kredisë
Sigurimi
 • Garantues – ndalesa administrative e pagës, me marrëdhënie të rregullta të punës
 • Kambial i aktit të noterit, me një ose dy garantues
Provizionet e tjera 0 ose 3.0% provizion për shlyerjen e parakohshme të kredisë

Mikro kredi për banim

Krijoni një shtëpi të shëndetshme dhe të këndshme për Ju dhe Të afërmit Tuaj.

Mikro kredi për biznes

Hapni Horizonte të re, investoni në biznesin Tuaj dhe realizoni idetë.

 

 

Mbeshtetur nga 

       

Council of Europe Development Bank – CEB 

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

 

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури