fbpx

Është bërë ri-regjistrim i Fondacionit

Është bërë ri-regjistrim i Fondacionit në përputhje me Ligjin e ri për Shoqatat dhe Fondacionet (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 52/10) me të cilin është bërë regjistrim i veprimtarisë me të cilën Fondacioni do t’i realizojë qëllimet e Statutit. Është bërë edhe ndryshim i emrit me shtimin e parashtresës “Mikrokreditore”.

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

 

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
Tel.: +389 (0)2 309 3681
Faks: +389 (0)2 309 3376
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури