fbpx

Микро заеми за домување

Создадете здрав и пријатен дом за вас и вашите најблиски
КОРИСНИЦИ:

Население со сопствено живеалиште и ниски примања.

НАМЕНА:
 • реконструкција;
 • реновирање и поправки;
 • доградби;
 • други интервенции за подобрување на условите во живеалиштето.
ШТО ДОБИВАТЕ ОД НАС !
 • Бесплатен градежен совет од стручно лице за правилно искористување на средствата;
 • Препораки за приоритетни интервенции во зависност од фактичката состојба на објектот;
 • Информации околу користење на услугите на партнерската организација ХАБИТАТ – Македонија.
ЗАЕМИ ЗА ДОМУВАЊЕ
ДОМ
Целни групи Население со сопствено живеалиште и субстандардни услови на живеење
Намена За реновирање, доградба, поправки, реконструкција и сл.
Критериуми
 • Исполнување на субстандарните услови на Хабитат
 • Исполнува кредитоспособност согласно финасиската анализа на домаќинството
Износ 50,000 – 300,000 денари
Рок на отплата 12, 24, 36, 48 до 60 месеци
Грејс период Нема
Трошоци за аплицирање 200 денари
Камата 8,9% годишна опаѓачка

Месечен управувачки надоместок

1,008% месечно
Обезбедување
 • Жиранти – административна забрана на плата, со редовен работен однос
 • Меница на нотарски акт, со најмалку двајца надворешни гаранти
Останати провизии 0 или 1% провизија за предвремена отплата на кредитот
ДОМУС
Целни групи Население со сопствено живеалиште и ниски примања
Намена За реновирање, доградба, поправки, реконструкција и сл.
Критериуми
 • Месечните приходи во семејството (до 5-члена) да не надминуваат 53,000 мкд
 • Исполнува кредитоспособност согласно финасиската анализа на домаќинството
Износ 100,000 – 450,000 денари
Рок на отплата 24, 36, 48 и 84 месеци
Грејс период Нема
Камата 8,9% годишна опаѓачка

Провизија за администрирање 1.5-2% во зависност од износот на кредитот
Месечен управувачки надоместок 1,008% месечно
Обезбедување
 • Жиранти – административна забрана на плата, со редовен работен однос
 • Меница на нотарски акт, со еден или пак двајца гаранти
Останати провизии 0 или 1.0% провизија за предвремена отплата на кредитот
ИНСТАНТ
Целни групи
 • Сопственици на микро бизниси во областа на трговија, услуги и мало производство.
 • Индивидуални земјоделски производители.
 • Население со сопствено живеалиште и субстандардни услови на живеење
Намена
 • Огрев и зимници
 • Бела техника
 • Мебел и покуќнина
 • Ситни поправки во домот
 • Трошоци за школување (екскурзии, школарини,     компјуер, студентски домови)
 • Покривање на долгови за комуналии и даноци
 • Доплата на станови и откуп на земјиште
Критериуми
 • Месечните приходи во семејството  (до 5-члена) да не надминуваат 53.000 мкд.
 • Исполнува кредитоспособност согласно финансиската анализа на домаќинството
Износ 30,000 – 60,000 денари
Рок на отплата 6 – 18 месеци
Грејс период Нема
Камата 8,9% по пропорционална метода 
Провизија за администрирање 2,5%
Месечен управувачки надоместок 1,758%
Обезбедување
 • Обична меница
 • Меница со нотарски акт
 • Жиранти – административна забрана на плата, со редовен работен однос
Останати провизии 1% провизија за предвремена отплата на заемот

Микро агро заеми

Инвестирајте и остварете поголемо и поквалитетно производство.

Микро бизнис заеми

Отворете нови Хоризонти, инвестирајте во Вашиот бизнис и реализирајте ги идеите.

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури