fbpx

Микро бизнис заеми

Отворете нови Хоризонти, инвестирајте во Вашиот бизнис, реализирајте ги Вашите идеи, а Ние ќе Ве подржуваме кон успехот.
КОРИСНИЦИ:

Физички лица, сопственици на микро и мали бизниси во областа на трговија, услуги и мало производство.

НАМЕНА:
 •   набавка  на основни  средства;
 •   обртни средства;
 •   други намени поврзани со бизнисот.
ШТО ДОБИВАТЕ ОД НАС !
 • Совет за избор на кредитен продукт прилагоден    на потребите и капацитетот на бизнисот;
 •  Брз и едноставен пристап до ликвидни средства;
 • Дополнителни услуги и информации во насока на  унапредување на бизнисот;
 • Дополнително финансирање пред истекот на заемот.
БИЗНИС ЗАЕМИ
СТАНДАРД
Целни групи Сопственици или управители на микро и мали бизниси во областа на трговија, услуги и мало производство. Како корисник на заемот се јавува жената
Намена За обртни средства, ситен инвентар и други тековни трошоци на бизнисот
Критериуми
 • најмалку 6 месеци постоење на бизнисот
 • формирање на солидарна група од најмалку 3 члена
 • најмногу 2 вработени и вредност на бизнисот до 10,000 Евра
 • исполнува кредитоспособност согласно финасиската анализа на бизнисот
Износ 10,000 – 90,000 денари
Рок на отплата 6, 8, 10 и 12 месеци
Грејс период Нема
Камата 0% месечна фиксна
Провизија за администрирање  Нема
Месечен управувачки надоместок 1.60% – 1,8% месечно во зависност од износот на кредитот
Обезбедување
 • Меница, потпишана од сите солидарни должници во форма нотарски акт
Останати провизии За предвремена отплата согласно договорот
ПРЕМИУМ
Целни групи Сопственици или управители на микро и мали бизниси во областа на трговија, услуги и мало производство. Како корисник на заемот се јавува жената
Намена За обртни средства, ситен инвентар, реновирање на објект и други тековни трошоци на бизнисот
Критериуми
 • најмалку 6 месеци постоење на бизнисот
 • најмногу 5 вработени и вредност на бизнисот до 15.000 Евра за трговија и 35.000 Евра за производстви и услуги
 • исполнува кредитоспособност согласно финасиската анализа на бизнисот
Износ 60,000 – 450,000 денари
Рок на отплата 12 до 72 месеци
Грејс период 1-6 месеци
Камата 7,9 % годишна опаѓачка
Провизија за администрирање 1,5 – 2 % од износот на кредитот
Месечен управувачки надоместок од 0.8% до 1.09% месечно во зависност од износот на кредитот
Обезбедување
 • Жиранти – административна забрана на плата, со редовен работен однос
 • Меница на нотарски акт, со еден или пак двајца гаранти
Останати провизии 0 или 3.0% провизија за предвремена отплата на кредитот
ИНВЕСТ
Целни групи Сопственици или управители на микро и мали бизниси во областа на трговија, услуги и мало производство. Како корисник на заемот се јавува жената
Намена За набавка на основни средства
Критериуми
 • најмалку 6 месеци постоење на бизнисот
 • регистрирани и нерегистрирани бизниси со фиксна локација
 • најмногу 5 вработени и вредност на бизнисот до 15.000 Евра за трговија и 35.000 Евра за производстви и услуги
 • исполнува кредитоспособност согласно финасиската анализа на бизнисот
Износ 60,000 – 450,000 денари
Рок на отплата 12 месеци – 60 месеци
Грејс период Нема
Камата 7,9% годишна опаѓачка
Провизија за администрирање 1.5% – 2% во зависност од износот на кредитот
Месечен управувачки надоместок од 0.8% до 1,09% месечно во зависност од износот на кредитот
Обезбедување
 • Жиранти – административна забрана на плата, со редовен работен однос
 • Меница на нотарски акт, со еден или пак двајца гаранти
Останати провизии 0 или 3.0% провизија за предвремена отплата на кредитот

Микро агро заеми

Инвестирајте и остварете поголемо и поквалитетно производство.

Микро заеми за домување

Создадете здрав и пријатен дом за Вас и Вашите најблиски.

 

Подржано од 

       

Council of Europe Development Bank – CEB 

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури