fbpx

Микро агро заеми

Инвестирајте за поголемо и поквалитетно производство и обезбедете достоинствен живот за Вашите најблиски
КОРИСНИЦИ:

Индивидуални земјоделски производители.

НАМЕНА:
 •   набавка на механизација и опрема;
 •   зголемување на сточен фонд;
 •   набавка на суровини и репроматеријали;
 •   други тековни расходи за примарно производство.
ШТО ДОБИВАТЕ ОД НАС !
 • Прилагодени отплатни рати согласно земјоделските приходи;
 • Асистенција од персоналот при  пополнување на документацијата и нотарските заверки;
 • Изнаоѓање најприфатливо обезбедување на заемите.
АГРО ЗАЕМИ
АГРО
Целни групи Индивидуални земјоделски производители
Намена За семенски материјали, ѓубрива, суровини и други тековни трошоци
Критериуми
 • формирање на солидарна група од најмалку 3 члена
 • остварување приходи од најмалку 2 земјоделски култури
 • годишни приходи од земјоделие до 25.000 Евра
 • исполнува кредитоспособност согласно финасиската анализа на бизнисот
Износ 30,000 – 90,000 денари
Рок на отплата 12 месеци
Грејс период 1-8 месеци флекс период
Камата  0% месечна фиксна
Провизија за администрирање  Нема
Месечен управувачки надоместок  1.60% месечно од износот на кредитот
Обезбедување
 • Меница, потпишана од сите солидарни должници во форма нотарски акт
Останати провизии  За предвремена отплата согласно договорот
АГРО ПРЕМИУМ
Целни групи Индивидуални земјоделски производители
Намена За семенски материјали, ѓубрива, суровини и други тековни трошоци
Критериуми
 • остварување приходи од најмалку 3 земјоделски култури
 • годишни приходи од земјоделие до 55.000 Евра
 • исполнува кредитоспособност согласно финасиската анализа на бизнисот
Износ 60,000 – 450,000 денари
Рок на отплата 18 -72 месеци
Грејс период 1-6 месеци
Камата 7,9% годишна опаѓачка
Провизија за администрирање 1,5-2.0% од износот на кредитот
Месечен управувачки надоместок од 0,8% до 1,09% месечно во зависност од износот на кредитот
Обезбедување
 • Жиранти – административна забрана на плата, со редовен работен однос
 • Меница на нотарски акт, со еден или пак двајца гаранти
Останати провизии 0 или 3.0% провизија за предвремена отплата на кредитот
АГРО ПРЕМИУМ ФЛЕКС
Целни групи Индивидуални земјоделски производители
Намена За семенски материјали, ѓубрива, суровини и други тековни трошоци
Критериуми
 • остварување приходи од најмалку 2 земјоделски култури
 •  
 • годишни приходи од земјоделие до 55.000 Евра
 • исполнува кредитоспособност согласно финасиската анализа на бизнисот
Износ 60,000 – 450,000 денари  
Рок на отплата 18 до 72 месеци
Грејс период – флексибилни рати

1-6 месеци грејс период  

1-6 месеци флексибилни рати 

Камата 7,9% годишна опаѓачка
Провизија за администрирање 1,5-2,0% од износот на кредитот
Месечен управувачки надоместок од 0.8% до 1,09% месечно во зависност од износот на кредитот
Обезбедување
 • Жиранти – административна забрана на плата, со редовен работен однос
 • Меница на нотарски акт, со еден или пак двајца гаранти
Останати провизии 0 или 3.0% провизија за предвремена отплата на кредитот
АГРО ИНВЕСТ
Целни групи Индивидуални земјоделски производители
Намена За набавка на стока, земја, опрема и механизација и други основни средства
Критериуми
 • остварување приходи од најмалку 3 земјоделски култури
 •  
 • годишни приходи од земјоделие до 55.000 Евра
 • исполнува кредитоспособност согласно финасиската анализа на бизнисот
Износ 120,000 – 900,000 денари
Рок на отплата 18 до 84 месеци
Грејс период 1-6 месеци
Камата 7,9% годишна опаѓачка
Провизија за администрирање 1,0% – 2,0% во зависност од износот на кредитот
Месечен управувачки надоместок од 0.47% до 1,09% месечно во зависност од износот на кредитот
Обезбедување
 • Жиранти – административна забрана на плата, со редовен работен однос
 • Меница на нотарски акт, со еден или пак двајца гаранти
Останати провизии 0 или 3.0% провизија за предвремена отплата на кредитот
АГРО ИНВЕСТ ФЛЕКС
Целни групи Индивидуални земјоделски производители
Намена За набавка на стока, земја, опрема и механизација и други основни средства
Критериуми
 • остварување приходи од најмалку 2 земјоделски култури
 •  
 • годишни приходи од земјоделие до 55.000 Евра
 • исполнува кредитоспособност согласно финасиската анализа на бизнисот
Износ 120,000 – 900,000 денари
Рок на отплата 18 до 84 месеци
Грејс период – флексибилни рати 

1-6 месеци грејс период

1-6 месеци флексибилни рати 

Камата 7,9% годишна опаѓачка
Провизија за администрирање 1,0% – 2,0% во зависност од износот на кредитот
Месечен управувачки надоместок од 0.47% до 1,09% месечно во зависност од износот на кредитот
Обезбедување
 • Жиранти – административна забрана на плата, со редовен работен однос
 • Меница на нотарски акт, со еден или пак двајца гаранти
Останати провизии 0 или 3.0% провизија за предвремена отплата на кредитот

Микро заеми за домување

Создадете здрав и пријатен дом за Вас и Вашите најблиски.

Микро бизнис заеми

Отворете нови Хоризонти, инвестирајте во Вашиот бизнис и реализирајте ги идеите.

Подржано од 

       

Council of Europe Development Bank – CEB 

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури