fbpx

Микро агро заеми

Инвестирајте за поголемо и поквалитетно производство и обезбедете достоинствен живот за Вашите најблиски
КОРИСНИЦИ:

Индивидуални земјоделски производители.

НАМЕНА:
 •   набавка на механизација и опрема;
 •   зголемување на сточен фонд;
 •   набавка на суровини и репроматеријали;
 •   други тековни расходи за примарно производство.
ШТО ДОБИВАТЕ ОД НАС !
 • Прилагодени отплатни рати согласно земјоделските приходи;
 • Асистенција од персоналот при  пополнување на документацијата и нотарските заверки;
 • Изнаоѓање најприфатливо обезбедување на заемите.
АГРО ЗАЕМИ
АГРО
Целни групи Индивидуални земјоделски производители, при што како корисник на кредитот се јавува жената
Намена За семенски материјали, ѓубрива, суровини и други тековни трошоци
Критериуми
 • формирање на солидарна група од најмалку 3 члена
 • остварување приходи од најмалку 2 земјоделски култури
 • годишни приходи од земјоделие до 25.000 Евра
 • исполнува кредитоспособност согласно финасиската анализа на бизнисот
Износ 30,000 – 90,000 денари
Рок на отплата 12 месеци
Грејс период 1-8 месеци флекс период
Камата  0% месечна фиксна
Провизија за администрирање  Нема
Месечен управувачки надоместок  1.60% месечно од износот на кредитот
Обезбедување
 • Меница, потпишана од сите солидарни должници во форма нотарски акт
Останати провизии  За предвремена отплата согласно договорот
АГРО ПРЕМИУМ
Целни групи Индивидуални земјоделски производители, при што како корисник на кредитот се јавува жената
Намена За семенски материјали, ѓубрива, суровини и други тековни трошоци
Критериуми
 • остварување приходи од најмалку 3 земјоделски култури
 • годишни приходи од земјоделие до 55.000 Евра
 • исполнува кредитоспособност согласно финасиската анализа на бизнисот
Износ 60,000 – 300,000 денари
Рок на отплата 18, 24,36,48 и 60 месеци
Грејс период 1-6 месеци
Камата 7,9% годишна опаѓачка
Провизија за администрирање 1,0-2,5% од износот на кредитот
Месечен управувачки надоместок од 0,8% до 1,09% месечно во зависност од износот на кредитот
Обезбедување
 • Жиранти – административна забрана на плата, со редовен работен однос
 • Меница на нотарски акт, со еден или пак двајца гаранти
Останати провизии 0 или 3.0% провизија за предвремена отплата на кредитот
АГРО ПРЕМИУМ ФЛЕКС
Целни групи Индивидуални земјоделски производители, при што како корисник на кредитот се јавува жената
Намена За семенски материјали, ѓубрива, суровини и други тековни трошоци
Критериуми
 • остварување приходи од најмалку 2 земјоделски култури
 •  
 • годишни приходи од земјоделие до 55.000 Евра
 • исполнува кредитоспособност согласно финасиската анализа на бизнисот
Износ 60,000 – 300,000 денари  
Рок на отплата 18, 24,36,48 и 60 месеци
Грејс период 1-6 месеци
Камата 7,9% годишна опаѓачка
Провизија за администрирање 1,0-2,5% од износот на кредитот
Месечен управувачки надоместок од 0.8% до 1,09% месечно во зависност од износот на кредитот
Обезбедување
 • Жиранти – административна забрана на плата, со редовен работен однос
 • Меница на нотарски акт, со еден или пак двајца гаранти
Останати провизии 0 или 3.0% провизија за предвремена отплата на кредитот
АГРО ИНВЕСТ
Целни групи Индивидуални земјоделски производители, при што како корисник на кредитот се јавува жената
Намена За набавка на стока, земја, опрема и механизација и други основни средства
Критериуми
 • остварување приходи од најмалку 3 земјоделски култури
 •  
 • годишни приходи од земјоделие до 55.000 Евра
 • исполнува кредитоспособност согласно финасиската анализа на бизнисот
Износ 120,000 – 600,000 денари
Рок на отплата 18, 24, 36, 48 и 60 месеци
Грејс период 1-6 месеци
Камата 7,9% годишна опаѓачка
Провизија за администрирање 1,0% – 2,0% во зависност од износот на кредитот
Месечен управувачки надоместок од 0.51% до 0.92% месечно во зависност од износот на кредитот
Обезбедување
 • Жиранти – административна забрана на плата, со редовен работен однос
 • Меница на нотарски акт, со еден или пак двајца гаранти
Останати провизии 0 или 3.0% провизија за предвремена отплата на кредитот
АГРО ИНВЕСТ ФЛЕКС
Целни групи Индивидуални земјоделски производители, при што како корисник на кредитот се јавува жената
Намена За набавка на стока, земја, опрема и механизација и други основни средства
Критериуми
 • остварување приходи од најмалку 2 земјоделски култури
 •  
 • годишни приходи од земјоделие до 55.000 Евра
 • исполнува кредитоспособност согласно финасиската анализа на бизнисот
Износ 120,000 – 600,000 денари
Рок на отплата 18, 24, 36, 48 и 60 месеци
Грејс период 1-6 месеци
Камата 7,9% годишна опаѓачка
Провизија за администрирање 1,0% – 2,0% во зависност од износот на кредитот
Месечен управувачки надоместок од 0.51% до 0.92% месечно во зависност од износот на кредитот
Обезбедување
 • Жиранти – административна забрана на плата, со редовен работен однос
 • Меница на нотарски акт, со еден или пак двајца гаранти
Останати провизии 0 или 3.0% провизија за предвремена отплата на кредитот

Микро заеми за домување

Создадете здрав и пријатен дом за Вас и Вашите најблиски.

Микро бизнис заеми

Отворете нови Хоризонти, инвестирајте во Вашиот бизнис и реализирајте ги идеите.

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури