Kushtet dhe dispozitat e përgjithshme të kreditimit

1 DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
2 MIRATIMI DHE PAGESA E KREDISË
3 INSTRUMENTET E SIGURIMIT TË KREDISË
4 KONTROLLI I SHFRYTËZIMIT TË DESTINUAR DHE MONITORIMI I KREDIVE
5 PAGESA E KREDIVE
6 INTERESI DHE SHPENZIMET E TJERA
7 NDRYSHIMI I KONTRATËS SË KREDISË
8 SHKËPUTJA E KONTRATËS
9 INFORMIMI DHE KOMUNIKIMI ME KLIENTËT
10 E DREJTA PËR ANKESË

Përmbajtja e këtij dokumenti është i karakterit informativ dhe të përkohshëm. Në rast të ndonjë mospërputhjeje, kundërshtimi dhe dallimi të dispozitave të këtij dokumenti me dispozitat e kontratave të kredisë, politikave të brendshme, procedurave dhe akteve të tjera të Fondacionit Horizonti, të dytat do të konsiderohen si të besueshme dhe me peshë ligjore.

 Shkarko KUSHTET DHE DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

INFO PËR KONTAKT

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
Tel.: +389 (0)2 309 3681
Faks: +389 (0)2 309 3376
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури