MIKRO KREDI PËR BIZNES

Hapni horizonte të reja, investoni në biznesin tuaj, realiuzoni idetë tuaja, kurse ne do të ju MBËSHTESIM DREJT SUKSESIT. 

PËRDORUES:

Personat fizikë, pronarët e bizneseve mikro dhe të vogla në sferën e tregtisë, shërbimeve dhe prodhimtarisë së vogël

QËLLIMI: 
  • blerja e mjeteve baze;
  •   mjete qarkulluese;
  •   qëllime të tjera të lidhura me biznesin.
ÇFARË FITONI NGA NE
  • Këshill për zgjedhjen e produktit kreditor të adaptuar me nevojat dhe kapacitetin e biznesit;
  • Qasje të shpejtë dhe të thjeshtë deri te mjetet likuide;
  • Shërbime dhe informacione shtesë në drejtim të avancimit të biznesit;
  • Financim shtesë para skadimit të kredisë.
KREDI PËR BIZNES
STANDARD
PREMIUM
INVEST

Mikro kredi bujqësore

Investoni dhe realizoni një prodhimtari më të madhe dhe më cilësore.

Mikro kredi për banim

Krijoni një shtëpi të shëndetshme dhe të këndshme për Ju dhe Të afërmit Tuaj.

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

INFO PËR KONTAKT

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTIbul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 31000, Shkup, MaqedoniTel.: +389 (0)2 309 3681Faks: +389 (0)2 309 3376E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури