Општи услови и одредби за кредитирање

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
2 ОДОБРУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ЗАЕМОТ
3 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЗАЕМОТ
4 КОНТРОЛА НА НАМЕНСКАТА ИСКОРИСТЕНОСТ И МОНИТОРИНГ НА ЗАЕМИТЕ
5 ОТПЛАТА НА ЗАЕМИТЕ
6 КАМАТА И ДРУГИ ТРОШОЦИ
7 ПРОМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ
8 РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ
9 ИНФОРМИРАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА СО КЛИЕНТИТЕ
10 ПРАВО НА ПРИГОВОР

Содржината на овој документ е од информативен и привремен карактер. Во случај на било каква противречност, спротивност и различност на одредбите од овој документ со одредбите од договорите за заем, интерните политики, процедури, правилници и други акти на Фондација Хоризонти, вторите  ќе се сметаат за веродостојни и со правна тежина.

 Превземи ОПШТИ УСЛОВИ И ОДРЕДБИ

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
Тел.: +389 (0)2 309 3681
Факс: +389 (0)2 309 3376
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури