Вистински
Партнер на
Вашиот
Бизнис

Вести

 • Јануари 2017 -

  Повик за изразување интерес за идентификација и мотивација на лица учесници на обуки за финансиско знаење

  Објавено: 31 Јануари 2017

  Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) го спроведува проектот„Инклузија и иновација во микрофинансирањето“ финансиран од УСАИД. Проектот се спроведува заедно со Сојузотна микрофинансиски организации како главен имплементатор и Штедилница Можности, Микрокредитната фондација Хоризонти и Штедилница ФУЛМ како под-имплементатори.

  МРФП, во рамки на проектот, спроведуваобуки за финансиско знаење по програми прилагодени за следните целни групи:

  1.земјоделци

  2.претпримачи на микро претпријатија

  3.студенти

  4.лица кои што планираат да започнат бизнис

  Со цел да обезбедиме поголем пристап на целната група до овие обуки, МРФП ги поканува сите правни лица дефинирани во т.2 од овој Повик да изразат интерес за идентификација и мотивација на лица кои би учествувале на обуки за финансиско знаење.

  МРФП планира да спроведе 23 дводневни обуки за финансиско знаење низ целата територија на Република Македонија во период до 31.12.2017 г.

  Обуките ќе се организираат за оделни целни групи од по минимум 20 учесници, во два последователни дена, во времетраење од приближно 6 часа дневно.

  Локацијата на обуките ќе биде одредена во најблиското место до местото на живеење на учесниците.

  Трошоците за спроведување на обуките (ангажирање на обучувач, локација и храна за учесниците) се покриени од МРФП.

  1. Предмет на повикот

  Предмет на овој повик е изразување на интерес за идентификација и мотивација на лица од дефинираните целни групи за учество на дво-дневни обуки за финансиско знаење.

  2. Право на учество

  Право на учество имаат правни лица без разлика на правна форма (организација, претпријатие или образовна институција) со мисија за развој на претприемништво и/или образование за претприемништво и/или посредување при вработување, како и организации на земјоделци или претприемачи засновани на членство или нивни сојузи и стопански комори кои се во директна комуникација со некоја од целните групи наведени претходно.

  Правните лица, треба да се активни во последните 2 (две) години во областите дефинирани во став 1 на оваа точка и да имаат минимум 50 члена или лица од целните групи со кои се во директна комуникација.

  Поради ограничениот број на обуки, МРФП го задржува правото да склучи договор со она правно лице кое ги исполнува условите согласно став 1 и 2 од оваа точка, по принципот „прв дојден – прв услужен“ притоа водејќи сметка за балансиран опфат на целната група и балансиран регионален опфат.

  3. Начин на изразување интерес

  Заинтересираните страни, правните лица од став 1 од точка 2, треба да достават пополнет образец за изразување интерес.

  Образецот се доставува во електронска форма (скениран) на следната е-маил адреса: ima@mrfp.mk, или во просториите на МРФП на адреса: Никола Парапунов, 41а, 1060 Скопје (со назнака за повик: 2-ИМА-2017).

  Бројот на обуките за кои заинтересираните страни ќе изразет интерес не е ограничен. МРФП го задржува правото да го дефинира максималниот број на обуки по одделно правно лице, согласно став 3 од точка 2.

  4. Рок за изразување на интерес

  Повикот е отворен до 31.11.2017 година односно до реализација на планираните 23 обуки. МРФП го задржува правото да го зголеми бројот на обуките, зависно од интересот за обуки и од можностите за финансирање.

  5. Надомест на трошоци

  За правните лица, со кои МРФП ќе склучи договор за соработка, предвиден е надомест од 7.500 МКД (седум илјади и петстотини денари) по обука. Надоместокот е наменет за покривање на трошоци за идентификација и мотивација на минимум 20 лица од дефинираните целни групи за учество на дво-дневни обуки за финансиско знаење. Бројот на учесници за време на обуката не треба да биде помал од 15.

  6. Начин на исплата

  Исплатата на средствата од т. 5 ќе биде извршена по реализирана обука врз основа на листа за присуство на минимум 20 лица од целната група. Правното лице со кое МРФП ќе склучи договор за соработка, доколку е ДДВ обврзник, треба да изготви фактура која е подготвена согласно законските прописи за подготовка на фактури за проекти финансирани од странски донатор кои се ослободени од ДДВ.

  7. Датум и место на одржување на обуки

  Обуките треба да се организираат во периодот од 01.02-31.12.2017 г. Индикативен период на спроведување на обуките е следниот:

  •обуки за земјоделци, февруари – април 2017 г.,

  •обуки за претприемачи на микропретпријатија, мај – јуни 2017 г.,

  •обуки за студенти, октомври 2017 г.,

  •обуки за лица кои планираат да започнат бизнис, април – мај 2017 г.

  Точниот датум и место на одржување на обуките ќе биде дополнително договорен.

 • Февруари 2011 -

  Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ стана членка на Македонското Кредитно Биро.

 • Јануари 2011 -

  Извршена е пре-регистрација на Фондацијата согласно новиот Закон за Здруженија  и Фондации (Сл. Весник на РМ бр. 52/10) со која е направен упис на дејноста со која Фондацијата ќе ги остварува Статутарните цели. Извршена е и промена во називот со додавање на представката “Микрокредитна“. 

 • Октомври 2010 -

  Хоризонти зеде учество како спонзор на Жетва Фестивалот во Гостивар што се одржа во организација на Задружението на одгледувачи на овци на Западна Македонија.

 • Април 2010 -

  Потпишан е Договор за Техничка подршка  со Македонската Развојна Фондација на Претпријатија (МРФП) за развој на софтверско решение за Credit Scoring.  Околу развојот на модулот ангажирана ќе биде  компанијата за развој и имплементација на софтверски решенија АСПЕКТ ДОО Скопје. 

 • Март 2010 -

  Фондација Хоиризонти селектирана меѓу 5-те финалисти  на  Microfinance Good Practices Award, иницијатива оргнанизиранaод страна  на Giordano Dell’Amore Foundation и European Microfinance Network(ЕMN). Признанието доделено за долгогодишното успешно работење во делот на обезбедување адекватен пристап до финансиски услуги на припадниците на Ромската заедница.  Хоризонти е поканeт да изврши презентација на апликацијата на Годишната Конференција на EMNшто ќе се одржи во Јуни во Лондон, Велика Британија. 

 • Октомври 2009 -

  Фондација Хоризонти стана придружен член на Асоцијацијата на микрокредитни организации на Босна и Херцеговина (AMFI) која брои 14 полноправни членки, заедно со уште 3 други микрокредитни организации од Србија, Косово и Црна Гора.

 • Јуни 2016 -

  "Иновативните агро-флекс кредитни продукти" заслужни за повторно прогласување на Хоризонти за победник на престижното натпреварување Microfinance Best Practice Award 2016 во организација на фондацијата Giordano Dell' Amore и European Microfinance Network (EMN). На свечената церемонија одржана на 16.06.2016 год. во Варшава во рамките на годишната конференција на EMN, Хоризонти во потесна конкуренција со познати микрокредитни организации од Босна и Србија, беше прогласен за победник и добитник на првата награда. Апликацијата ги презентирање резултатите постигнати со воведување на новите агро-флексибилни продукти кои на земјоделските корисници им овозможуваат адекватно планирање на обврските и инвестирање во склад со сезонските земјоделски приходи. Ова е втор пат како Хоризонти ја добива оваа престижна награда, претходно тоа се случи во 2011 год.

 • Декември 2014 -

  Хоризонти се придружи на мрежата на партнерски кредитни институции на ЕFSE

  Финансирањето од ЕФСЕ ќе ги подржи македонските мали фармери и микро-претприемачи од руралните средини во земјата

  Франкфурт и Скопје, 19.12.2014- Европскиот фонд за Југоисточна Европа (EFSE) продолжува да ја шири својата мрежа на партнерски кредитни институции, со потпишувањето на првиот договор за заем со Македонската микрофинансиска организација “Хоризонти“.Заемот од ЕFSEво износ од500.000 евра, ќе  овозможи на “Хоризонти“ поефикасно решавање на кредитнте потребите на малите земјоделци и микро претпријатија во руралните области на Македонија.

  Мисијата на Хоризонти е да обезбеди на населението со ниски приходи, првенствено жени претприемачи, ноисто такаи социјално исклучените и маргинализирани групи, лесен и сигурен пристап до финансии. Дејствувајќи кон оваа цел, Хоризонти, исто така, поддржува микро-претприемачи и мали индивидуални земјоделци лоцирани во руралните делови на земјата. Инвестицијата од EFSE ќе ја поддржи стратегијатана Хоризонти за проширување на операциите во оддалечените рурални области,за да се обебедат на располагањемали заеми за поддршка на недоволноразвиениот земјоделскиот сектор, еден одсекторите што е и целна група на EFSE. Соработката меѓу Хоризонти и EFSE започна прекуразвојниот инструмент на EFSEод каде беше обезбедена техничка помош за Хоризонтиовозможувајќи подобро да се анализира земјоделскиот сектор,развијат кредитни продуктикои се подобро прилагодени за овој пазар, како и подобрување на практиките за кредитирање.

  "Мисијата на Хоризонти и на EFSE се во целосна усогласеност", вели Моника Бек, претседател на Одборот на ЕFSE. "Со својата потврдена мисија за поддршка нанаселението со ниски приходи, нокое е економски активно,Хоризонти претставува важен придонес за нашата мрежа на партнерски кредитни институции и голем чекор напред  кон остварувањето на нашата мисија за забрзување на економскиот развој и просперитет."

  "За Хоризонти, соработката со EFSE значи многу повеќе од дополнителни средства за раст на кредитното портфолио", вели Васил Давалиев, извршен директор на Хоризонти. "Сметаме на EFSE како стратешки партнер за нашиот понатамошен институционален развој. Вистински се потпираме на стручноста на EFSE и очекуваме долгорочна поддршка за да опфатиме и опслужиме повеќе клиентина ефикасен начин."

 • Ноември 2014 -

  Хабитат Македонија организираше волонтерскиот ден чија цел беше обезбедување помош во изградбата на домот на семејството Усеин, во населбата Циглана. Ова семејство пред една година целосно го изгуби својот дом во пожар што го зафати целото соседство. Благодарејќи на помошта обезбедена од Владата, Град Скопје и Општината Бутел, опожарените куќи беа повторно изградени, меѓутоа уште доста работи останаа да бидат обезбедени за куќите да станат удобни домови за овие семејства. Затоа, Наташа и Орхан Усеин имаат земено заем од Фондот за Роми и маргинализирани, програма на Хабитат Македонија и Хоризонти, и заедно започнаа да ја планираат финализацијата на нивниот дом. Учество во волонтерскиот ден зема сопругата на Амбасадор на САД во РМ, г-ѓа Мери Џо Волерс, која воедно е и почесен член на управниот одбор на Хабитат Македонија. Таа со волонтерски тим од Американската Амбасада се вклучи во изведбата на тековните градежни работи, а во работата се вклучија и неколку вработени од Хабитат и Хоризонти. Интервенциите на волонтерите кои се реализираа во рамки на волонтерскиот ден во домот на семејството Усеин вклучуваа: поставување на стиропор на надворешните ѕидови (термо изолација), поставување на термо изолација на таванот во бањата, завршување на стреите и комплетирање на фасадниот слој. Од една страна денешното волонтирањето ќе му помогне на ова семејство значително да ги намали трошоците за реконструкцијата во домот со што ќе обезбеди максимално искористување на заемот, а од друга страна пак ќе го потсети соседството за потребата од подавање рака на оние кои имаат потреба од помош.

Прашалник

При изборот на финансиска институција за вашиот бизнис најмногу ви влијае:
Награди и признанија

Практиканство

Хоризонти Микрокредитирање нуди можност за практиканство и вработување на млади, тимски ориентирани, амбициозни луге.


повеќе
© 2011 by Horizonti. Developed by ASPEKT.