Вистински
Партнер на
Вашиот
Бизнис

За Хоризонти

 

ХОРИЗОНТИ е основан во Јануари 2000 год., како проект за микрокредитирање на Catholic Relief Services U.S.C.C. (Католички Служби за Помош – ЦРС), во Р.Македонија. Примарни цели на проектот беа обезбедување пристап до финасиски услуги - микрокредити до претприемачите во земјава и создавање на локална самоодржлива микрофинасиска институција. Со оперативно работење се започна во Март 2000 година кога беа исплатени првите кредити преку канцеларија од Скопје. Проектот беше финансиски и технички поддржан од страна на ЦРС и други познати и реномирани меѓународни донатори. Во Јуни 2005, проектот се локализира со основање на Фондација ХОРИЗОНТИ, согласно Законот за Здруженија на Граѓани и Фондации. Основач на фондацијата е ЦРС додека управувањето е во надлежност на независен Управен Одбор.

 

Во досегашното работење ХОРИЗОНТИ има опслужено околу 10,000 клиенти и исплатено над 30,000 заеми, преку 8-те филијали низ територијата на Р. Македонија.

Прашалник

При изборот на финансиска институција за вашиот бизнис најмногу ви влијае:
Награди и признанија

Практиканство

Хоризонти Микрокредитирање нуди можност за практиканство и вработување на млади, тимски ориентирани, амбициозни луге.


повеќе
© 2011 by Horizonti. Developed by ASPEKT.